Хэвлэлийн Мониторинг

Бид үйлчлүүлэгчдийн захиалгаар өдөр тутмын 23 сонинд мониторинг хийдэг.

Хэвлэлийн мониторингийн үйлчилгээ

1. Зар сурталчилгааны мониторинг:

Бид зар сурталчилгааны мониторингийг

  • Зөвхөн танай байгууллагийн
  • Өрсөлдөгчтэй харьцуулсан
  • Нийт салбарын

гэсэн 3 түвшинд хийдэг.

2. Байгууллагын мониторинг: Та болон танай байгууллагийн тухай хүмүүс ямар ойлголттой байгааг мэдэх явдал олон нийт рүү харилцах харилцааныхаа стратегийг тодорхойлох, төлөвлөх үйл явцын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Мөн энэ нь байж болох аюул занал, давуу талаа олж харахад томоохон давуу тал танд олгох болно.

3. Өрсөлдөгчийн мониторинг: Танай өрсөлдөгч байгууллага болон бүтээгдэхүүний тухай хэвлэлээр явсан бүхий л агуулгийг нэгтгэн хугацаа, давтамж, эх сурвалж зэрэг бүхий л үзүүлэлтээр нь гаргах

4. Мэдээний мониторинг: Мэдээний хуудсын агуулгад хийсэн шинжилгээ.

5. Салбарын мониторинг: тухайлбал банк санхүү, уул уурхай гэх мэт салбарын түвшинд бид бүх үзүүлэлтээр судалгааны мэдээллийн сан болон үнэлгээ гаргана.