Сошиал платформ мониторинг

(эрх бүхий компаниудтай хамтарсан төсөл )

• Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг сошиал медиа орчинд нээлттэй цацагдсан мэдээлэл, компанийн нэр хүнд, өөрийн имижийг тодорхойлох, эерэг болон сөрөг мэдээллийг хянах, мэдээллийн агуулгыг шинжлээд тархалт, хүртээмж болон хүлээн авсан реакцийг шинжилж тайлбарлах, агуулгын болон комментийн шинжилгээг хийж гүйцэтгэнэ.
• Хамрах хүрээ: (Facebook, Instagram, twitter, ..)-захиалагчийн сонгосон сошиал сувгуудад.
Үйлчилгээ:
Захиалагчийн сонгосон пейж хуудас, аккаунтын паблик пост, сэтгэгдэл
o Постын агуулга
o Reaction
o Сэтгэгдлийн агуулга
Вебсайтын мэдээ, мэдээллийн комментийн шинжилгээ
– Комментийн тоон хэмжээ
– Комментийн мэдээнд өгөх үнэлгээ
– Комментийн агуулгын шинжилгээ зэргийг хийж гүйцэтгэх боломжтой.