АШИГЛАХ ЗААВАР

Цагийн анализ Зах зээлийн талаар буюу үзэгч, өрсөлдөгчдийнхөө талаар үндсэн мэдээлэлтэй болно. Суваг тус бүрийн үзэгчийн хүн амзүйн зэрэг дэлгэрэнгүй үзүүлэлтээр цагт үндэслэн тодорхойлох боломжтой.

Цагийн анализын модулийн ашиглалтын зааврыг эндээс татаж авна уу.    

 

Хөтөлбөрийн анализ Хөтөлбөрийн үзэгчийн мэдээллийн хүн амзүйн зэрэг дэлгэрэнгүй үзүүлэлтээр харах, аль хөтөлбөр, төрөл, жанр хамгийн өндөр үзэгчтэй, тэр дотор аль контент нь их, бага үзэгчтэйг тодорхойлох боломжтой. Цаашлаад, хугацааны цуваагаар шинжилгээ хийх, хөтөлбөрүүдийн харилцан нөлөөллийг тооцож болно.

Хөтөлбөрийн анализын модулийн ашиглалтын зааврыг эндээс татаж авна уу.    

 

Сурталчилгааны анализ Өөрийн болон өрсөлдөгч ямар ч компаний сурталчилгааны мониторинг болон төлөвлөлтийн арга барил, түүний үр дүнг харах боломжийг олгоно. Энэхүү мэдээллийг дотоод үйл ажиллагаандаа оновчтой ашигласнаар асар их хэмжээний хэмнэлт гаргах боломжтой байдаг.

Сурталчилгааны анализын модулийн ашиглалтын зааврыг эндээс татаж авна уу.

 

Төлөвлөлт Ирээдүйд цацах сурталчилгааныхаа үр дүнг хамгийн үр ашигтай, зардал багатайгаар төлөвлөх боломж олгоно.

Төлөвлөлтийн модулийн ашиглалтын зааврыг эндээс татаж авна уу.