МАКСИМА СУДАЛГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Максима Консалтинг компанийн үйл ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл нь судалгааны үйлчилгээ юм. Манай судалгааны үйлчилгээ 2005 оноос эхэлсэн бөгөөд өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд 200 гаруй судалгааны захиалгат ажил гүйцэтгэсэн байна. Манай судалгаанд 21 аймаг, 251 сум, Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг хамрагдсанаас гадна 200 мянга  гаруй респондентээс  тоон болон ч чанарын судалгаа авсан байна.

Дараах үндсэн чиглэлээр судалгаа хийж байна.